Create your own web pages in minutes...
   Compartimentul IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Este parte componenta din structura organizatorica a Primariei Orasului Tg – Carbunesti si este format din:
          - Consilier Superior Ec. Cocioaba Janina
          - Consilier Superior Berbecel Adelin

   PROGRAM DE FUNCTIONARE ZILNIC 8.00 – 16.00, PAUZA DE MASA 12.00 – 12.30.
   ATRIBUTII ÎN CADRUL BIROULUI - organizarea în conditiile legii, desfasurarea si îndrumarea activitatilor de stabilire, urmarire si încasare a impozitelor si taxelor si a altor venituri cuvenite bugetului datorate, de persoane fizice si juridice.
   Acte normative aplicabile : - Legea 571/2003 Privind Codul Fiscal cu modificarile ulterioare;
                                                                   - O.G. 92/2003 Republicata Privind Codul de Procedura Fiscala, Hotarâri ale Consiliul Local anuale privind adoptarea impozitelor si taxelor aplicabile rangului 3 de localitati si sate apartinatoare (oras Tg – Carbunesti si sate apartinatoare);
                                                               - Legea 300 / 2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice în mod independent;
   ACTE NECESARE:
1. pentru înregistrarea fiscala a autovehiculelor:
   1. carte de identitate a autovehiculului (copie);
   2. act de proprietate (contract de vânzare – cumparare, factura, fotarâre judecatoreasca, certificat de mostenitor);
   3. fisa de înmatriculare completata la rubrica cumparator;
  4. dovada achitarii taxelor vamale si actele de proprietate traduse si legalizate prin notariat (copie) în cazul autovehiculelor dobândite direct din strainatate.
2. pentru scoaterea din evidenta fiscala a autovehiculelor:
          - contract de vânzare – cumparare;
          - certificat de radiere (în cazul celor scoase din evidenta serviciului de politie rutiera);
3. pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala:
          - dovada dreptului de proprietate (contract de vânzare - cumparare, hotarâre judecatoreasca, certificat de mostenitor, act de partaj, adeverinta si proces verbal de punere în posesie, titlul de proprietate, certificat de atestare a dreptului de proprietate în baza unor legi speciale, hot. de Guvern);
          - dovada achitarii taxelor si impozitelor datorate pâna la data solicitarii certificatului fiscal atât în cazul persoanelor fizice cât si juridice.
4. pentru eliberarea autorizatiilor persoane fizice si asociatii familiale
- copii de pe actele de identitate;
- în cazul desfasurarii activitatii în contextul dreptului de stabilire - actele din care sa rezulte domiciliul sau resedinta;
- certificatul medical pentru persoana fizica, respectiv pentru fiecare membru al asociatiei familiale, prin care se atesta ca starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia, eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitara;
- declaratia-tip pe propria raspundere ca îndeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii împotriva incendiilor, precum si reglementarile specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata;
- copii de pe documentele care dovedesc pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, pentru desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizarea.
   Acte necesare în vederea declararii bunurilor imobile impozabile dobândite de contribuabilii persoane fizice si juridice:
   1. copie carte de identitate a cumparatorului;
   2. copie act de proprietate;
   3. copie schita cadastrala;
   4. copie dupa încheierea de înscriere la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.
   TITLU INFORMATIV
          Orice contribuabil care dobândeste sau înstraineaza o proprietate constituita din bunuri mobile si imobile, generatoare de impozite si taxe locale este obligat ca în termen de 30 de zile de la data dobândirii sau înstrainarii acestora, indiferent de locul unde sunt situate bunurile impozabile sau domiciliul acestuia, sa declare autoritatilor locale bunurile în vederea luari sau scoaterii din evidenta fiscala a acestora, în caz contrar fiind posibili de sanctiuni contraventionale sau penale în conformitate cu legea privind combaterea evaziunii fiscale.    

Primaria Târgu Carbunesti
www.primariacarbunesti.ro © 2011. All Rights Reserved.
Formulare pentru impozitele si taxele locale prevazute in ordinul Nr.4086/2015 al M.F.P.,
valalabile cu 01/01/2016

Nr.
Crt
DENUMIREA
MODEL ITL
PERSOANE FIZICE
1
Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri - persoane fizice
2
Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice
3
Declaratia fiscala – Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul unor autovehicule/remorci, semiremorci, rulote – persoane fizice/juridice
4
Declaratie fiscala – Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, în cazul autovehiculelor de transport marfa peste 12T – persoane fizice/juridice
5
Declaratie fiscala – Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa
6
Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local - persoane fizice
7
Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport
8
Declaratie initiala de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare
PERSOANEJURIDICE
1
Declaratia fiscala – Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri - persoane juridice
2
Declaratia fiscala  pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane juridice
3
Declaratia fiscala – Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul unor autovehicule/remorci, semiremorci, rulote – persoane fizice/juridice
4
Declaratie fiscala – Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, în cazul autovehiculelor de transport marfa peste 12T – persoane fizice/juridice
5
Declaratie fiscala – Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa
6
Declaratia fiscala – Decizia de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate – persoane juridice
7
Declaratia fiscala – Decizia de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj în scop de reclama si publicitate – persoane juridice
8
Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport
9
Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local - persoane juridic
Va comunicam ca incepand cu data de 18.01.2018, conform Ordinului 7166/18.12.2017, privind stabilirea obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic, a fost deschis la Trezoreria Tg-Carbunesti contul unic de venituri "Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire" - RO10TREZ33721A470400xxxx -Cod fiscal -4898681
Ultima actualizare 16.11.2023