Create your own web pages in minutes...
www.primariacarbunesti.ro © 2011. All Rights Reserved.
Primaria Târgu Carbunesti
TABEL  NOMINAL CU  CONSILIERII  ÎN  FUNCTIE
AI  CONSILIULUI   LOCAL   AL  ORASULUI  TARGU CARBUNESTINR
NUME SI PRENUME
APARTENENTA
Raport Activitate 2022
1
AMZA ILIE OVIDIU
PMP
2
ARDELEAN ION
PSD
3
BRUJAN MIHAI-COSMIN
PNL
4
CIORA CONSTANTIN DOREL
PSD
5
CIOCLU ALEXANDRU ROBERT
PMP
Descarca
6
CIONTESCU DANIELA
PSD
Descarca
7
COJAN GRIGORE
PSD
8
FUGARU ION
PPU
9
MILOSESCU GHEORGHE
PNL
10
NISTOR VALERIU
PSD
11
PIRVAN COSMIN MARIAN
PSD
12
POPESCU CONSTANTIN
PSD
13
POPESCU DANIEL  
PSD
14
SERBAN CLAUDIA
PSD
15
MUNTEANU MARIAN ION
PSD
Nr.
Hotarare
Data
Hotarare
Titlu
Atasament
1
06.01.2023
Hotarare privind mandatarea reprezentantului orasului Targu CarbunestI 
in Adunarea Generala a Actionarilor de la SC AP AREGIO GORJ SA
2
31.01.2023
Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Targu Carbunesti pe anul 2023
3
31.01.2023
Hotarare privind aprobarea Organigramei si Statelor de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Targu Carbunesti si ale Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local Targu Carbunesti, judetul Gorj pe anul 2023 
4
31.01.2023
Hotarare privind aprobarea Retelei scolare ce urmeaza sa funcfioneze in anul scolar 2023-2024 pe raza orasului Targu Carbunesti, judetul Gorj
5
31.01.2023
Hotarare privind modificarea HCL nr. 151 din 28.12.2022 privind aprobarea tarifului practicat de S. C. Salubris Gilort SRL pentru activitatile de salubrizare pe raza orasului Targu Carbunesti ,si a satelor apartinatoare 
6
31.01.2023
Hotarare privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Targu Carbunesti in Consiliul de Administratie al Spitalului de Urgenta Targu Carbuneti 
7
31.01.2023
Hotarare privind desemnarea a doi consilieri locali din Consiliului Local al orasului Targu Carbunesti in functia de membru in Unitatea Locala de Sprijin (ULS) la nivelul UAT -Orsul Targu Carbunesti
8
31.01.2023
Hotarare privind prelungirea termenului de realizare a investitiilor conform contractului de concesiune nr. 5368 din 25.03.2021, incheiat mtre Orasul Targu Carbunesti si S.C. BIO LAND AGRI S.R.L. 
9
31.01.2023
Hotarare privind darea in folosinta gratuita a spatiilor 1n suprafata de 145 mp, situate fo cladirea Primariei orasului Targu Carbunesti, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Valea Gilortului" Targu Carbunesti 
10
31.01.2023
Hotarare privind aprobarea ,,Agendei Culturale a orasului Targu Carbunesti pentru anul 2023" 
11
31.01.2023
Hotarare privind completarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 150 din 28.12.2022- privind stabilirea salariilor de baza aferente functilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale ,, Administratie ", utilizate in cadrul aparatului de specialitate al primarului Orasului Targu Carbunesti si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Orasului Targu Carbunesti
12
31.01.2023
Hotarare privind acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ,,Valea Gilortului" si reprezentantului Orasului Targu Carbunesti in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Jntercomunitara ,, Valea Gilortului" 
13
31.01.2023
Hotarare privind revocarea HC.L. nr. 81 din 22 septembrie 2020 privind constituirea dreptului de superficie, cu titlul gratuit, asupra unui teren fn supra/a/a de 1600 mp, inscris fn cartea funciara nr. 39600, situat 
in Orasului Targu Carbunesti, sat Cojani, in favoarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,, Lt. Col. Dumitru Petrescu" al Judetului Gorj 
-
-
Proces Verbal sedinta ordinara din data de 31.01.2023
14
23.02.2023
Hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al Orasului Targu Carbunesti si al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 31.12.2022 
15
23.02.2023
Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale (dare de seama) la data de 31.12.2022
16
23.02.2023
Hotarare privind rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Targu Carbunesti pe anul 2023 
17
23.02.2023
Hotarare privind aprobarea deschiderii de catre U.A.T. Oras Targu Carbunesti unui cont curent (CONT ESCROW) la BRD Agentia Targu Carbunesti 
18
23.02.2023
Hotarare privind actuaJizarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Targu Carbunesti, judetul Gorj 
19
23.02.2023
Hotarare privind declararea de uz si de interes public a terenului inscris in C.F. nr. 39600 si trecerea acestuia dinr domeniul privat in domeniul public al Orasului Targu Carbunesti
20
23.02.2023
Hotarare pentru aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al U.A.T. Orasul Targu Carbunesti pentru anul 2023 
21
23.02.2023
Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Orasului Targu Carbunesti in Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al Orasului Targu Carbunesti
22
23.02.2023
Hotarare privind rcvocarca H. C. L. nr. 89 din 30 august 2021 prin care s-a aprobat darea in folosinta gratuita a unui spa(iu situat in cladirca pompieri (scdiu S.V.S.U. Targu Carbuncsti) din strada Garii, nr. 13, orasul Targu Carbunesti , Serviciului de Ambulanta Gorj si darea in folosinta gratuita Serviciului de Ambulanta Judetean Gorj a spatiilor in suprafata de 72 mp a0atc in cladirca ancxii a Spitalului de Urgenta Targu Carbunesti si a garajelor in suprafata de 118 mp 
23
23.02.2023
Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului .. DOTARE CU MOBILIER SI ECHIPAMENTE  DIGITALE A UNITATiLOR DE INVATAMANT DIN ORASUL TARGU CARBUNESTI propus pentru finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta 
-
-
Proces Verbal sedinta ordinara din data de 23.02.2023
24
20.03.2023
Hotarare privind rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Targu Carbunesti pe anul 2023 
25
20.03.2023
Hotarare pentru modificarea Anexei nr.J la HCL nr. 16/23.02.2023 privind rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli 
al Orasului Targu Carbunesti pe anul 2023 
26
20.03.2023
Hotarare privind preluarea dreptului de superficie pentru terenul in suprafata de 10 mp situat in strada Pandurilor, langa blocul B8, Orasul Targu Carbunesti judetul Gorj
-
-
Proces Verbal sedinta extrordinara din data de 20.03.2023
27
30.03.2023
Hotarare privind rectificarea si modificarea HOTARARE bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Targu Carbunesti pe anul 2023 
28
30.03.2023
Hotarare privind modificarea Anexei nr.5 la HCL nr. 3 din 31.01.2023 - Statul de functii al aparatului de  specialitate al primarului Orasului Targu Carbunesti
29
30.03.2023
Hotarare privind aprobarea Programului de masuri pentru gospodiirirea si infrumusetarea Orasului Targu Carbunesti, anul 2023 
30
30.03.2023
Hotarare privind organizarea si desflasurarea evenimentului ,,ZIUA INTERNATIONALA A ROMILOR" 
31
30.03.2023
Hotarare pentru aprobarea solicitarii privind trecerea imobilului ,, Teren fn suprafafa de 2334, 7 5mp" din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Nationale de imbunatatiri Funciare,  Filiala Teritoriala de imbunatatiri Funciare Gorj, in domeniul privat al orasului Targu Carbunesti si in administrarea Consiliului Local al oraului Targu Carbunesti, precum si pentru aprobarea solicitarii privind trecerea imobilului ,, Canton Targu Carbunesti" din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale de imbunatatiri Funciare, Filiala Teritoriala de imbunatatiri Funciare Gorj, in domeniul public al orasului Targu Carbunesti si in administrarea 
Consiliului Local al orasului Targu Carbunesti 
32
30.03.2023
Hotarare privind alegerea pre§ediotelui de sedinta pe lunile aprilie, mai si iunie 2023 
-
-
Proces Verbal sedinta ordinara din data de 30.03.2023
33
27.04.2023
Hotarare privind modificarea Anexei nr.1- Organigrama aparatului de specialitate al primarului orasului Targu Carbunesti si serviciilor subordonate, Anexei nr.3 - Organigrama Directiei de Asistenfa Sociala Targu Carbunesti si Anexei nr.10 - Statul de funcfii - Directia de Asistenta Sociala Targu Carbunesti, anexe la HCL nr. 3 din 31.01.2023 
34
27.04.2023
Hotarare privind aprobarea componenfei Consiliului de Administratie al Clubului Sportiv ,,Gilortul" Targu Carbunesti 
35
27.04.2023
Hotarare privind anularea obligatiilor fiscale datorate de SC TEHNOTOP GROUP SRL, CUI 15709087, radiata din Registrul Comeqului la data de 21.11.2022 si scaderea acestei societati din evidenta fiscala
36
27.04.2023
Hotarare privind organizarea si desfasurarea Festivalului International de Literatura ,,TUDOR ARGHEZI", 18 mai - 21 mai 2023 
37
27.04.2023
Hotarare privind trecerea din domeniul public al UA T Oras Targu Carbunesti, in domeniul public al UA T Judetul Gorj, a imobilului - ,, Teren" identificat cu nr. cadastral 40427, 'inscris in CF 40427, situat in Orasul Targu Carbunesti, strada Trandafirilor nr. 41, 1n vederea infiintarii de catre D.G.A.S.P.C. Gorj a unor servicii sociale - case de tip familial pentru copii 
38
27.04.2023
Hotarare privind trecerea unui imobil din domeniul public al orasului Targu Carbunesti si din administrarea Consiliului Local al orasului Targu Carbunesti in domeniul public al statului 
39
27.04.2023
Hotarare privind prelungirea tennenului la contractul de inchiriere nr. 9804 din 22.05.2013
40
27.04.2023
Hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 141 mp, proprietatea privata a orasului Targu Carbuneti, judetul Gorj, situat in Strada Bazinului, identificat cu nr. cadastral 40447, inscris in Cartea Funciara 40447, oras Targu Carbunesti 
41
27.04.2023
Hotarare privind insusirea propunerii comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului privind introducerea in evidentele contabile ( contul 212) a unor obiective de investitii finalizate 
42
27.04.2023
Hotarare privind demararea elaborarii proiectului ,,iNFIINTARE CAPACITATE DE PRODUCER£ A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM iN CADRUL UAT TARGU CARBUNESTI, JUDETUL GORJ" 
43
27.04.2023
Hotarare privind acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ,,Valea Gilortului" si reprezentantului orasului Targu Carbunesti in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Valea Gilortului" 
HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2023Ultima actualizare 09.05.2023