Create your own web pages in minutes...
www.primariacarbunesti.ro © 2011. All Rights Reserved.
Primaria Târgu Carbunesti
TABEL  NOMINAL CU  CONSILIERII  ÎN  FUNCTIE
AI  CONSILIULUI   LOCAL   AL  ORASULUI  TARGU CARBUNESTINR
NUME SI PRENUME
APARTENENTA
Raport Activitate 2022
1
AMZA ILIE OVIDIU
PMP
2
ARDELEAN ION
PSD
3
BRUJAN MIHAI-COSMIN
PNL
4
CIORA CONSTANTIN DOREL
PSD
5
CIOCLU ALEXANDRU ROBERT
PMP
Descarca
6
CIONTESCU DANIELA
PSD
Descarca
7
COJAN GRIGORE
PSD
8
FUGARU ION
PPU
9
MILOSESCU GHEORGHE
PNL
10
NISTOR VALERIU
PSD
11
PIRVAN COSMIN MARIAN
PSD
12
POPESCU CONSTANTIN
PSD
13
POPESCU DANIEL  
PSD
14
SERBAN CLAUDIA
PSD
15
MUNTEANU MARIAN ION
PSD
Nr.
Hotarare
Data
Hotarare
Titlu
Atasament
1
06.01.2023
Hotarare privind mandatarea reprezentantului orasului Targu CarbunestI 
in Adunarea Generala a Actionarilor de la SC AP AREGIO GORJ SA
2
31.01.2023
Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Targu Carbunesti pe anul 2023
3
31.01.2023
Hotarare privind aprobarea Organigramei si Statelor de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Targu Carbunesti si ale Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local Targu Carbunesti, judetul Gorj pe anul 2023 
4
31.01.2023
Hotarare privind aprobarea Retelei scolare ce urmeaza sa funcfioneze in anul scolar 2023-2024 pe raza orasului Targu Carbunesti, judetul Gorj
5
31.01.2023
Hotarare privind modificarea HCL nr. 151 din 28.12.2022 privind aprobarea tarifului practicat de S. C. Salubris Gilort SRL pentru activitatile de salubrizare pe raza orasului Targu Carbunesti ,si a satelor apartinatoare 
6
31.01.2023
Hotarare privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Targu Carbunesti in Consiliul de Administratie al Spitalului de Urgenta Targu Carbuneti 
7
31.01.2023
Hotarare privind desemnarea a doi consilieri locali din Consiliului Local al orasului Targu Carbunesti in functia de membru in Unitatea Locala de Sprijin (ULS) la nivelul UAT -Orsul Targu Carbunesti
8
31.01.2023
Hotarare privind prelungirea termenului de realizare a investitiilor conform contractului de concesiune nr. 5368 din 25.03.2021, incheiat mtre Orasul Targu Carbunesti si S.C. BIO LAND AGRI S.R.L. 
9
31.01.2023
Hotarare privind darea in folosinta gratuita a spatiilor 1n suprafata de 145 mp, situate fo cladirea Primariei orasului Targu Carbunesti, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Valea Gilortului" Targu Carbunesti 
10
31.01.2023
Hotarare privind aprobarea ,,Agendei Culturale a orasului Targu Carbunesti pentru anul 2023" 
11
31.01.2023
Hotarare privind completarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 150 din 28.12.2022- privind stabilirea salariilor de baza aferente functilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale ,, Administratie ", utilizate in cadrul aparatului de specialitate al primarului Orasului Targu Carbunesti si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Orasului Targu Carbunesti
12
31.01.2023
Hotarare privind acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ,,Valea Gilortului" si reprezentantului Orasului Targu Carbunesti in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Jntercomunitara ,, Valea Gilortului" 
13
31.01.2023
Hotarare privind revocarea HC.L. nr. 81 din 22 septembrie 2020 privind constituirea dreptului de superficie, cu titlul gratuit, asupra unui teren fn supra/a/a de 1600 mp, inscris fn cartea funciara nr. 39600, situat 
in Orasului Targu Carbunesti, sat Cojani, in favoarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,, Lt. Col. Dumitru Petrescu" al Judetului Gorj 
-
-
Proces Verbal sedinta ordinara din data de 31.01.2023
14
23.02.2023
Hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al Orasului Targu Carbunesti si al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 31.12.2022 
15
23.02.2023
Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale (dare de seama) la data de 31.12.2022
16
23.02.2023
Hotarare privind rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Targu Carbunesti pe anul 2023 
17
23.02.2023
Hotarare privind aprobarea deschiderii de catre U.A.T. Oras Targu Carbunesti unui cont curent (CONT ESCROW) la BRD Agentia Targu Carbunesti 
18
23.02.2023
Hotarare privind actuaJizarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Targu Carbunesti, judetul Gorj 
19
23.02.2023
Hotarare privind declararea de uz si de interes public a terenului inscris in C.F. nr. 39600 si trecerea acestuia dinr domeniul privat in domeniul public al Orasului Targu Carbunesti
20
23.02.2023
Hotarare pentru aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al U.A.T. Orasul Targu Carbunesti pentru anul 2023 
21
23.02.2023
Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Orasului Targu Carbunesti in Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al Orasului Targu Carbunesti
22
23.02.2023
Hotarare privind rcvocarca H. C. L. nr. 89 din 30 august 2021 prin care s-a aprobat darea in folosinta gratuita a unui spa(iu situat in cladirca pompieri (scdiu S.V.S.U. Targu Carbuncsti) din strada Garii, nr. 13, orasul Targu Carbunesti , Serviciului de Ambulanta Gorj si darea in folosinta gratuita Serviciului de Ambulanta Judetean Gorj a spatiilor in suprafata de 72 mp a0atc in cladirca ancxii a Spitalului de Urgenta Targu Carbunesti si a garajelor in suprafata de 118 mp 
23
23.02.2023
Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului .. DOTARE CU MOBILIER SI ECHIPAMENTE  DIGITALE A UNITATiLOR DE INVATAMANT DIN ORASUL TARGU CARBUNESTI propus pentru finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta 
-
-
Proces Verbal sedinta ordinara din data de 23.02.2023
24
20.03.2023
Hotarare privind rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Targu Carbunesti pe anul 2023 
25
20.03.2023
Hotarare pentru modificarea Anexei nr.J la HCL nr. 16/23.02.2023 privind rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli 
al Orasului Targu Carbunesti pe anul 2023 
26
20.03.2023
Hotarare privind preluarea dreptului de superficie pentru terenul in suprafata de 10 mp situat in strada Pandurilor, langa blocul B8, Orasul Targu Carbunesti judetul Gorj
-
-
Proces Verbal sedinta extrordinara din data de 20.03.2023
27
30.03.2023
Hotarare privind rectificarea si modificarea HOTARARE bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Targu Carbunesti pe anul 2023 
28
30.03.2023
Hotarare privind modificarea Anexei nr.5 la HCL nr. 3 din 31.01.2023 - Statul de functii al aparatului de  specialitate al primarului Orasului Targu Carbunesti
29
30.03.2023
Hotarare privind aprobarea Programului de masuri pentru gospodiirirea si infrumusetarea Orasului Targu Carbunesti, anul 2023 
30
30.03.2023
Hotarare privind organizarea si desflasurarea evenimentului ,,ZIUA INTERNATIONALA A ROMILOR" 
31
30.03.2023
Hotarare pentru aprobarea solicitarii privind trecerea imobilului ,, Teren fn suprafafa de 2334, 7 5mp" din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Nationale de imbunatatiri Funciare,  Filiala Teritoriala de imbunatatiri Funciare Gorj, in domeniul privat al orasului Targu Carbunesti si in administrarea Consiliului Local al oraului Targu Carbunesti, precum si pentru aprobarea solicitarii privind trecerea imobilului ,, Canton Targu Carbunesti" din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale de imbunatatiri Funciare, Filiala Teritoriala de imbunatatiri Funciare Gorj, in domeniul public al orasului Targu Carbunesti si in administrarea 
Consiliului Local al orasului Targu Carbunesti 
32
30.03.2023
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile aprilie, mai si iunie 2023 
-
-
Proces Verbal sedinta ordinara din data de 30.03.2023
33
27.04.2023
Hotarare privind modificarea Anexei nr.1- Organigrama aparatului de specialitate al primarului orasului Targu Carbunesti si serviciilor subordonate, Anexei nr.3 - Organigrama Directiei de Asistenfa Sociala Targu Carbunesti si Anexei nr.10 - Statul de funcfii - Directia de Asistenta Sociala Targu Carbunesti, anexe la HCL nr. 3 din 31.01.2023 
34
27.04.2023
Hotarare privind aprobarea componenfei Consiliului de Administratie al Clubului Sportiv ,,Gilortul" Targu Carbunesti 
35
27.04.2023
Hotarare privind anularea obligatiilor fiscale datorate de SC TEHNOTOP GROUP SRL, CUI 15709087, radiata din Registrul Comeqului la data de 21.11.2022 si scaderea acestei societati din evidenta fiscala
36
27.04.2023
Hotarare privind organizarea si desfasurarea Festivalului International de Literatura ,,TUDOR ARGHEZI", 18 mai - 21 mai 2023 
37
27.04.2023
Hotarare privind trecerea din domeniul public al UA T Oras Targu Carbunesti, in domeniul public al UA T Judetul Gorj, a imobilului - ,, Teren" identificat cu nr. cadastral 40427, 'inscris in CF 40427, situat in Orasul Targu Carbunesti, strada Trandafirilor nr. 41, 1n vederea infiintarii de catre D.G.A.S.P.C. Gorj a unor servicii sociale - case de tip familial pentru copii 
38
27.04.2023
Hotarare privind trecerea unui imobil din domeniul public al orasului Targu Carbunesti si din administrarea Consiliului Local al orasului Targu Carbunesti in domeniul public al statului 
39
27.04.2023
Hotarare privind prelungirea tennenului la contractul de inchiriere nr. 9804 din 22.05.2013
40
27.04.2023
Hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 141 mp, proprietatea privata a orasului Targu Carbuneti, judetul Gorj, situat in Strada Bazinului, identificat cu nr. cadastral 40447, inscris in Cartea Funciara 40447, oras Targu Carbunesti 
41
27.04.2023
Hotarare privind insusirea propunerii comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului privind introducerea in evidentele contabile ( contul 212) a unor obiective de investitii finalizate 
42
27.04.2023
Hotarare privind demararea elaborarii proiectului ,,iNFIINTARE CAPACITATE DE PRODUCER£ A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM iN CADRUL UAT TARGU CARBUNESTI, JUDETUL GORJ" 
43
27.04.2023
Hotarare privind acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ,,Valea Gilortului" si reprezentantului orasului Targu Carbunesti in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Valea Gilortului" 
-
-
Proces Verbal sedinta ordinara din data de 27.04.2023
44
11.05.2023
Hotarare privind aprobarea proiectului „Microbuze electrice penru elevii judetului Gorj„ in vederea depunerii acestuia in cadrul apelului pentru proiecte ”Microbuze electrice pentru elevi”
-
-
Proces Verbal sedinta extraordinara din data de 11.05.2023
45
25.05.2023
Hotarare privind rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Targu Carbunesti pe anul 2023 
46
25.05.2023
Hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orasului Targu Carbunesti si al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul I al anului 2023 
47
25.05.2023
Hotarare privind organizarea si desfasurarea evenimentului 
ZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI
48
25.05.2023
Hotarare privind desfasurarea ,,FESTIVALULUI BERII" editia a IV-a si a Campionatului de viteza in coasta ,, CUPA STEJERET" etapa a I-a 2023, in orasul Targu Carbunesti, in perioada 16-18 iunie 2023 
49
25.05.2023
Hotarare privind repartizarea apartamentului nr.5, sc.l ,et. 2 , Bl. ANL, situat pe strada Padurea Mamului nr. 11, orsul Targu Carbunesti 
50
25.05.2023
Hotarare privind trecerea unui imobil din domeniul public al orasului Targu Carbunesti din administrarea Consiliului Local al orasului Targu Carbunesti in domeniul public al statului, in vederea darii in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Lt. col.
Dumitru Petrescu" al judetului Gorj (U.M.0237 ), in vederea construirii unui sediu in care sa functioneze subunitatea de pompieri din localitatea Targu Carbunesti, satul Cojani
51
25.05.2023
Hotarare privind inventarierea in domeniul privat al orsului Targu Carbunesti a mijlocului fix,,Container sanitar 4m cu dimensiunile exterioare Lungime =4m, Latime=2,4m, H=2,55m" si darea acestuia in administrarea Clubului Sportiv ,,Gilortul" Targu Carbunesti
52
25.05.2023
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,Construire parcari zona Padurea Mamului"
53
25.05.2023
Hotarare privind aprobarea participarii Orasului Targu Carbunesti, Judetul Gorj la Parteneriatul LEADER denumit Asociatia GAL ,,Valea Gilortului"
54
25.05.2023
Hotarare privind modificarea art. 3 din HCL Targu Carbunesli nr. 97 din 12.09.2022 pentru aprobarea participarii orasului Targu Carbunesti in cadrul ,,Programului  privind casarea autovehiculelor uzate"
55
25.05.2023
Hotarare privind darea in administrare a unor bunuri imobile, proprietate publica a U.A.T. Orasul Targu Carbunesti, Judetul Gorj, catre Spitalul de Urgenta Targu Carbunesti
56
25.05.2023
Hotarare privind darea in administrare a unor bunuri imobile, proprietate publica a U.A.T. - Orasul Targu Carbunesti, Judetul Gorj, catre Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi" Targu Carbunesti
57
25.05.2023
Hotarare privind darea in administrare a unor bunuri imobile, proprietate publica si privata a U.A.T. - Orasul Targu Carbunesti, Judetul Gorj, catre Scoala Gimnaziala nr. 1 ,,George Uscatescu" Targu Carbunesti
58
25.05.2023
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "REABILITARE ENERGETICA CORP Sl LICEUL TEORETIC TUDOR ARGHEZI, TARGU CARBUNESTI, JUDETUL GORJ''
-
-
Proces Verbal sedinta extraordinara din data de 25.05.2023
59
26.06.2023
Hotarare privind rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Targu Carbunesti pe anul 2023 
60
26.06.2023
Hotarare privind acordarea normei de hrana pentru personalului Politiei Locale a orasului Targu Carbunesti 
61
26.06.2023
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,, Reabilitare si modernizare drum comunal DC 59A, Floresteni -Limita Danesti, Oras  Targu Carbunesti, jud Gorj"
62
26.06.2023
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,, Execufie punct de colectare diferite tipuri de de�seuri cu aport voluntar" 
63
26.06.2023
Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului in suprafata de 28 mp situat in Piata orasului Targu Carbunesti, judetul Gorj 
64
26.06.2023
Hotarare privind prelungirea termenului la contractul de concesiune nr. 9968 din 01.07.2020
65
26.06.2023
Hotarare privind inventarierea in domeniul privat al orasului Targu Carbunesti a mijlocului fix Autospeciala marca DAF tipu/ FA LF55, an de fabricatie 2007, nr. inmatriculare GJ 07 DLF, nr. inventar 201842, valoare de inventar 59.238,20 lei, si darea acesteia in folosinta gratuita catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,ADI Valea Gilortului" Targu Carbunesti 
66
26.06.2023
Hotarare privind modificarea Anexei nr.1-Organigrama aparatului de specialitate al primarului orasului  Targu Carbunesti si a serviciilor subordonate, Anexei nr.4 -Organigrama Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Targu Carbunesti si Anexei nr.6 -Statul de functii -Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Targu Carbunesti, anexe la HCL nr. 3 din 31.01.2023 
67
26.06.2023
Hotarare privind aprobarea ,, Regulamentului privind organizarea ,si funcfionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Targu Carbunesti"
68
26.06.2023
Hotarare privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) si UAT Orasul Targu Carbunesti in cadrul proiectului ,,HUB de servicii MMSS - Sil MMSS" cod MySMIS 2014+ 130963 
69
26.06.2023
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile iulie, august si septembrie 2023 
-
-
Proces Verbal sedinta ordinara din data de 26.06.2023
70
25.07.2023
Hotarare privind rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Targu Carbunesti pe anul 2023 
71
25.07.2023
Hotarare privind organizarea si desfasurarea ,,Zilelor Orasului Targu Carbunesti", a Festivalului de Muzica Lautareasca ,,Gena Barsan"-editia a-XVII-a -2023 si a Campionatului de viteza in coasta-Cupa Stejeret 2023, editia a VI-a in orasul Targu Carbunesti in perioada 26-30 august 2023 
72
25.07.2023
Hotarare privind acordarea titlului de ,,CETATEAN DE ONOARE al orasului Targu Carbunesti" domnului PIETREANU CORNEL-RADU 
73
25.07.2023
Hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al orasului Targu Carbunesti, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii a mijloacelor fixe: CJ 2-Birouri incinta sere in suprafata de 49 mp si CJ 3-Sera nr.2 in suprafata de 277 mp, amplasate pe terenul cu nr. cadastral nr.40427, apaqinand imobilului Sediu Primarie, Oras Targu 
Carbune�sti, strada Trandafirilor, nr.41, judetul Gorj 
74
25.07.2023
Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si Indicatorilor tehnico-economici pentru investitia,, Reabilitare, modernizare, eficientizare -si dotare Liceul Teoretic ,, Tudor Arghezi" str. Tudor Arghezi, nr. 18, orasul Targu Carbunesti, judeful Gorj" 
75
25.07.2023
Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si lndicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii: "REABILITARE ENERGETICA CORP C LICEcUL TEORETIC TUDOR ARGHEZi, TARGU CARBUNESTl, JUDETUL GORJ'' 
-
-
Proces Verbal sedinta ordinara din data de 25.07.2023
76
24.08.2023
Hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Orasului Targu Carbunesti si al bugetului institutiilor publice si activitatilor finanfate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul II al anului 2023
77
24.08.2023
Hotarare privind rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Targu Carbunesti pe anul 2023 
78
24.08.2023
Hotarare privind aprobarea Raportului de Evaluare a activelor fixe aflate in patrimoniul Unitatii administrativ-teritoriale Oras Targu Carbunesti 
79
24.08.2023
Hotarare aprobarea indicatorilor tehnico-economici actuatizati cuprinsi in devizul general actualizat pentru tot obiectivul de investitii la data de 17.08.2023, conform Ordonantei de urgenta 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, la obiectivul de investitii ,,Corp de cladire scoala 9 Sali de clasa,Scoala Gimnaziala, strada Trandafirilor nr 39, Tg. Carbunesti"
80
24.08.2023
Hotarare privind organizarea si desfurarea Proiectului socio-culturl „GALA BOEMA CULTURALA AOLTENIEI ”, In orasul Targu Carbunesti. In perioada 08 - 10 septembrie 2023 
81
24.08.2023
Hotarare privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea manifestarilor prilejuite de sarbatoarea ZIUA CRUCII - 14 septembrie 2023 
82
24.08.2023
Hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 Organigrama aparatului de specialitate al primarului orasului Targu Carbunesti si serviciilor subordonate si Anexei nr. 5 -Stat de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Targu Cabunesti la H.C.L. nr. 3 din 31.01.2023 
83
24.08.2023
Hotarare privind aprobarea Statului de functii si a Organigramei 
Spitalului de Urgen!a Targu Carbunesti valabil cu data de 01.09.2023 
84
24.08.2023
Hotarare privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor. aferente programului si a 
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivel local, aferente "Programului pentru Scoli al Romaniei 10 perioada 2023-2029", pentru perioada 2023-2029 
-
-
Proces Verbal sedinta extraordinara din data de 24.08.2023
85
12.09.2023
Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a Indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ,, Reabilitare, modernizare, eficientizare si dotare Liceul Teoretic ,, Tudor Arghezi" str. Tudor Arghezi, nr. 18, orasul Targu Carbunesti,judetul Gorj" 
86
12.09.2023
Hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ,,Reabilitare, modernizare, eficientizare si dotare Liceul Teoretic "Tudor Arghezi", str. Tudor Arghezi, nr. 18, orasul Targu Carbunesti, judetul Gorj'' 
87
12.09.2023
Hotarare privind aprobarea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului de execufie nr. 11045/ 23.07.2020 in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.64/2022 cu modificarile si completarile 
ulterioare, pentru obiectivul de investitii ,,Modernizarea, reabilitarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate din cadrul Spitalului de Urgenta Targu Carbunesti" 
-
-
Proces Verbal sedinta extraordinara din data de 12.09.2023
88
14.09.2023
Hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii "C.N.l." S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor tn vederea executarii 
obiectivului de investitii ,,Reabilitare, modernizare, eficientizare si dotare Liceul Teoretic "Tudor Arghezi", str. Tudor Arghezi, nr. 18, orasul Targu Carbunesti, judeful Gorj'' 
-
-
Proces Verbal sedinta extraordinara din data de 14.09.2023
89
26.09.2023
Hotarare privind rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Targu Carbunesti pe anul 2023 
90
26.09.2023
Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Targu Carbuneti in Consiliile de Administratie si in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii din institutiile de invatamant preuniversitar din orasul Targu Carbuneati 
91
26.09.2023
Hotarare privind organizarea si desfasurarea festivitatilor prilejuite de ,, Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice" 
92
26.09.2023
Hotarare privind stabilirea componentei echipei mobile, 
pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica 
93
26.09.2023
Hotarare privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultatival orsului Targu Carbunesti, judetul Gorj 
94
26.09.2023
Hotarare privind constituirea dreptului de superficie pentru terenul in suprafafa de 9,00 mp situat in orasul Targu Carbunesti strada Petrolisitlor nr. 2
95
26.09.2023
Hotarare privind prelungirea termenului la contractul de inchiriere nr. 20329 din 20.11.2013
96
26.09.2023
Hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune de catre Orasul Targu Carbunesti, pentru achizitionarea imobilului monument istoric (teren si constructii corp CI-Casa de locuit), situat in orsul Targu Carbunesti, strada Trandafirilor, nr. 127, proprietatea numitului Martin Victor, avand 
numarul cadastral 40398 si Cartea Funciara 40398 
97
26.09.2023
Hotarare privind desfasurarea si organizarea CAMPION A TULUI de VITEZA in COASTA etapa a-V-a ,,CUPA STEJERET" Targu Carbunesti 2023, in perioada 07-08 octombrie 2023 
98
26.09.2023
Hotarare privind acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ,,Valea Gilortului" in vederea incheierii Actului aditional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii nr. 485/2011 
99
26.09.2023
Hotarare privind aJegerea presedintetui de sedinta pe lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2023 
-
-
Proces Verbal sedinta ordinara din data de 26.09.2023
100
30.10.2023
Hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orasului Targu Carbunesti al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul III al anului 2023
101
30.10.2023
Hotarare privind rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Targu Carbunesti pe anul 2023 
102
30.10.2023
Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024
103
30.10.2023
Hotarare privind aprobarea trecerii imobilului (teren si constructii anexa), situat in Orasul Targu Carbunesti, strada Trandafirilor, nr. 41, judetul Gorj din domeniul public al orasului Targu Carbunesti si din administrarea Consiliului Local al orsului Targu Carbunesti in domeniul public al statului, in vederea darii in administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Gorj 
104
30.10.2023
Hotarare privind prelungirea termenului la contractul de comodat nr. 18216 din 26.10.2018
105
30.10.2023
Hotarare privind prelungirea termenului la contractul de concesiune nr. 19439 din 15.11.2018
106
30.10.2023
Hotarare privind organizarea si desfasurarea evenimentelor culturale ,, Premierea cuplurilor care sarbatoresc 50 de ani de casatorie" precum si ,, 1 Decembrie - Ziua Nafionala a Romaniei" 
107
30.10.2023
Hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 150 din 28.12.2022 si Anexei nr. 2 la HCL nr. 150 din  28.12.2022 ( completata prin HCL nr. 11 din 31.01.2023) -privind stabilirea salariilor de baza aferente functilor publice si  contractuale din cadrul familiei ocupafionale ,,Administratie ", utilizate in cadrul aparatului de specialitate al primarului Orasului Targu Cabunesti si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al orasului Targu Carbunesti 
HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2023Ultima actualizare 16.11.2023