Create your own web pages in minutes...
www.primariacarbunesti.ro © 2011. All Rights Reserved.
Weather by Freemeteo.com
Primăria si Consiliul Local Târgu Cărbunesti
TABEL  NOMINAL CU  CONSILIERII  ÎN  FUNCTIE
AI  CONSILIULUI   LOCAL   AL  ORASULUI  TARGU CARBUNESTINR
NUME SI PRENUME
APARTENENTA
Raport Activitate 2022
1
AMZA ILIE OVIDIU
PMP
2
ARDELEAN ION
PSD
3
BRUJAN MIHAI-COSMIN
PNL
4
CIORA CONSTANTIN DOREL
PSD
5
CIOCLU ALEXANDRU ROBERT
PMP
Descarca
6
CIONTESCU DANIELA
PSD
Descarca
7
COJAN GRIGORE
PSD
8
FUGARU ION
PPU
9
MILOSESCU GHEORGHE
PNL
10
NISTOR VALERIU
PSD
11
PIRVAN COSMIN MARIAN
PSD
12
POPESCU CONSTANTIN
PSD
13
POPESCU DANIEL  
PSD
14
SERBAN CLAUDIA
PSD
15
MUNTEANU MARIAN ION
PSD
Nr.
Hotarare
Data
Hotarare
Titlu
Atasament
1
31.01.2024
Hotarare privind aprobarea componentei Comisiei Locale de Ordine Publica a Orasului Targu Carbunesti, Judeful Gorj 
2
31.01.2024
Hotarare privind aprobarea ,,Agendei Culturale a orasului Targu Carbunesti pentru anul 2024"
3
31.01.2024
Hotarare privind prelungirea termenului de realizare a investitiilor conform contractului de concesiune nr. 5368 din 25.03.2021, incheiat intre Orasul Targu Carbunesti si S.C. BIOLAND AGRI S.R.L. 
4
31.01.2024
Hotarare privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultatival orasului Targu Carbunesti, judetul Gorj 
5
31.01.2024
Hotarare privind aprobarea noilor Indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii: ,, Consolidare si reabilitare corp de cladire C 14 Spital de Urgenta Targu Carbunesti, judetul Gorj ", in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica 
6
31.01.2024
Hotarare privind trecerea unui teren din domeniul public al orasului Targu Carbunesti in domeniul privat al acestuia, in vederea construirii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, prin Agentia Nationala pentru Locuinte si trecerea din domeniul public al orasului Targu Carbunesti in domeniul privat al acestuia a mijlocului fix -imprejmuire loc de joaca zona bloc 25 
-
-
Proces Verbal sedinta ordinara 31.01.2024
7
12.02.2024
Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Targu Carbunesti pe anul 2024 
-
-
Proces Verbal sedinta extraordinara 12.02.2024
8
15.02.2024
Hotarare privind aprobarea Organigramei si Statelor de functii ale aparatului de specialitate al primarului orsului Targu Carbunesti si ale Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local Targu Carbunesti, judetul Gorj, pe anul 2024 
9
15.02.2024
Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale ( darea de seama) la data de 31.12.2023
10
15.02.2024
Hotarare privind modificarea art.19 din Regulamentul de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in orasull Targu Carbunesti si satele apaqinatoare, aprobat prin H.C.L. Targu Carbunesti nr.152 din 28.12.2022
11
15.02.2024
Hotarare privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Orasului Targu Carbunesti 
12
15.02.2024
Hotarare privind stabilirea componentei echipei mobile,
pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica
13
15.02.2024
Hotarare privind revocarea HC.L. nr. 6 din 31 ianuarie 2024 privind trecerea unui teren din domeniul public al orasului Targu Carbunesti in domeniul privat al acestuia, in vederea construirii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, prin Agentia Nationalii pentru Locuinte si trecerea din domeniul public al orasului Targu Carbunesti in domeniul privat al acestuia a mijlocului fix - imprejmuire /oc de joacii zona bloc 25 
14
15.02.2024
Hotarare privind prelungirea termenului la contractul de inchiriere nr.2670 din 17.02.2014
15
15.02.2024
Hotarare privind aprobarea Rapoartelor de evaluare - stabilire pret vanzare terenuri ce apaqin domeniului privat al orasului Targu Carbunesti, judetul Gorj si aprobarea vanzarii acestora (pe cote paqi) la cererea proprietarilor apartamentelor din blocurile ANL
16
15.02.2024
Hotarare privind stabilirea unor locatii in vederea instalarii de catre candidati, partide politice, aliante politice si aliante electorale, a unor corturi mobile pe domeniul public al orasului Targu Carbunesti, in perioada premergatoare a campaniei electorale 
17
15.02.2024
Hotarare privind insusirea propunerii comisiei speciale pentru intocmirea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Targu Carbunesti privind introducerea in evidentele contabile ( contul 212) a unor obiective de investitii finalizate
-
-
Proces Verbal sedinta extraordinara 15.02.2024
18
29.02.2024
Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Targu Carbunesti in Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al orasului Targu Carbunesti
-
-
Proces Verbal sedinta ordinara 29.02.2024
19
21.03.2024
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Targu Carbunesti pe anul 2024
20
21.03.2024
Hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al orasului Targu Carbunesti si al bugetului institufiilor publice si activitatilor finantate integral sau parfial din venituri proprii la data de 31.12.2023
21
21.03.2024
Hotarare privind aprobarea Planului anual de acfiune privind serviciile sociale administrate si finanfate din bugetul local al U.A. T- Orasul Targu Carbunesti pentru anul 2024
22
21.03.2024
Hotarare privind suspendarea contractului de 'inchiriere nr. 407 din 11.01.2021 pe perioada 01.04.-15.06.2024
23
21.03.2024
Hotarare privind aprobarea Programului de masuri pentru gospodiirirea si irifrumusetarea orasului Targu Carbunesti, anul 2024
24
21.03.2024
Hotarare privind aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in orasul Targu Carbunesti, strada Mitropolit Nestor Vornicescu, nr.2 , bloc ANL, sc.A, etaj 3, ap.19, catre domnul Amza Cosmin, in calitate de titular al contractului de inchiriere nr. 22 din 14.01.2013 si a actelor aditionale ale acestuia, cat si a cotei-parti de teren, aferent locuintei 
25
21.03.2024
Hotarare privind repartizarea apartamentului nr.5, sc. l, et.2, Bl. ANL, 
situat pe strada Padurea Mamului, nr. 11, oras Targu Carbunesti
26
21.03.2024
Hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea unor masuri pentru gospodarirea orasului Targu Carbunesti, precum si stabilirea, constatarea si sanctionarea faptelor care constituie contraventii 
27
21.03.2024
Hotarare privind aprobarea demararii procedurilor in vederea scoaterii din circuitu1 agricol a terenului in suprafata de 31.138 mp, inscris in CF nr. 40422 a orasului Targu-Carbunesti, cu nr. cadastral 40422, in vederea implementarii proiectului ,,lnfiinfare capacitate de producere a energiei electrice produsii din surse regenerabile pentru autoconsum fn cadrul UA. T Targu Carbunesti, judeful Gorj ", depus in cadrul programului Fondul pentru Modemizare gestionat de Ministerul Energiei 
28
21.03.2024
Hotarare privind organizarea si desfasurarea evenimentului
,,ZIUA INTERNATIONALA A ROMILOR"
29
21.03.2024
Hotarare privind aprobarea constituirii si a procedurii operationale a Structurii de Guvernanta Targu Carbunesti pentru selectarea si prioritizarea proiectelor ce vor primi finanfare prin Programul Regional Sud-Vest 2021-2027 
30
21.03.2024
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile aprilie, mai si iunie 2024 
HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2024Ultima actualizare 04.04.2024