Create your own web pages in minutes...
SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI SI GOSPODARIRE URBANA

Componenta biroului:
  • Inspector Folescu Cristina
  • Inspector Superior Calugaru Mihaela Carmen
  • Inspector Superior Calitoiu Claudiu Cristian
                                  

   Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului se ocupa de:
- Autorizari
- Avize si Acorduri
- Controlul Disciplinei in Constructii

   Asigura fundamentarea, elaborarea, aprobarea si realizarea programelor de organizare si de dezvoltare urbanistica a orasului ( plan urbanistic zonal, plan urbanistic de detaliu , studii de specialitate );
- întocmeste documentatia tehnica pentru amenajarea zonelor verzi, drumurilor, pietelor, târgurilor;
- gestioneaza procesul emiterii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare;
- se preocupa de obtinerea acordurilor si avizelor, conform legislatiei în vigoare;
- întocmeste si supune spre aprobare studiile si detaliile de urbanism;
- organizeaza concursuri locale pentru elaborarea proiectelor de urbanism;
- conservarea arhitecturii traditionale locale si promovarea principiilor de arhitectura moderna;
- elaboreaza programe si actiuni pentru îmbunatatirea continua a aspectului arhitectural-urbanistic al orasului, pastrarea specificului local si realizarea constructiilor cu arhitectura specifica locala;
- asigura întocmirea documentatiilor necesare atribuirii si schimbarii de denumiri de strazi;
- elaboreaza proiectele de îmbunatatire a aspectului exterior al cladirilor de importanta deosebita care intra in competenta de aprobare si avizare a Consiliului Local;
- avizeaza documentatiile  de urbanism si de amenajare a teritoriului si elibereaza certificatele de urbanism;
- face analiza operativa privind respectarea structurii si continutului documentelor depuse si restituirea dupa caz, a documentatiilor necorespunzatoare (în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii);
- analizeaza proiectul depus pentru autorizarea executarii lucrarilor, pentru constatarea îndeplinirii tuturor cerintelor si conditiilor cuprinse în avizele obtinute de solicitant;
- obtinerea, în numele investitorului, a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, în vederea obtinerii acordului unic;
- pregatirea si prezentarea documentatiilor depuse spre analiza în Comisia de Acorduri Unice;
- obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, necesare în vederea emiterii acordului unic;
- întocmirea si emiterea acordului unic;
- redactarea si prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire/desfiintare;
- asigura evidenta si protectia monumentelor, ansamblurilor si siturilor istorice recunoscute ca valoare de patrimoniu local;
- cerceteaza inventarierea constructiilor vechi care au o valoare deosebita
( care nu sunt monumente istorice) si face propuneri pentru conservarea acestora;
- analizeaza si propune avizarea documentatiilor privind zonele de protectie a monumentelor precum si integrarea functionala în localitati a zonelor cu valoare deosebita;
- analizeaza periodic starea de conservare a monumentelor de orice fel si face propuneri celor în drept pentru cuprinderea în programele anuale de lucrari de protejare si restaurare a acestora;
- analizeaza si face propuneri pentru avizarea documentatiilor tehnice de interventie asupra monumentelor de orice fel;
- asigura banca de date specifica activitatii de urbanism;
- fundamenteaza dezvoltarea complexa a teritoriului orasului;
- dezvolta unele structuri functionale - spatiale care sa permita realizarea unui echilibru permanent intre modul de valorificare a potentialului natural si economic si protejarea acestora în corelare cu conceptul dezvoltarii durabile a teritoriului;
- elaboreaza conceptul general al amenajarii teritoriului orasului;
- coordoneaza elaborarea planului de amenajare a orasului si realizarea programului de masuri pentru aplicarea strategiei de amenajare si de dezvoltare a teritoriului prin obiective si optiuni ale strategiei de dezvoltare a teritoriului orasului, domenii prioritare ale amenajarii teritoriului prin gospodarirea complexa a apelor, infrastructura de transport, telecomunicatii, energetica, zonele protejate si construite, restructurarea si realizarea de activitati economico-sociale, dezvoltarea si modernizarea orasului, îmbunatatirea nivelului de locuire, dotare si echipare;
- elibereaza certificatele si autorizatiile de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a cladirilor de orice fel, monumentelor si ansamblurilor istorice sau de cultura, împrejmuiri, lucrari cu caracter provizoriu;
- urmareste întocmirea ,avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism pentru oras si satele apartinatoare;
- face propuneri pentru închirierea si concesionarea terenurilor pentru constructii;
- supune aprobarii studiile si detaliile de urbanism si urmareste modul de realizare al acestora;
- urmareste îmbunatatirea continua a aspectului urban si face propuneri pentru pastrarea specificului local în materie de arhitectura;
- urmareste si ia masuri ca reclamele si firmele sa se încadreze armonios în aspectul orasului;
- colaboreaza cu unitatile de proiectare în vederea realizarii unor proiecte care sa respecte traditia locala si cerintele actuale de functionare;
- întocmeste evidenta cu denumirea strazilor, pietelor, parcurilor si a altor obiective din oras si se îngrijeste de întocmirea lucrarilor pentru acordarea sau schimbarea denumirilor potrivit dispozitiilor legale în vigoare, precum si asigurarea numerotsrii cladirilor;
- verifica în teren documentatiile depuse si face propuneri pentru eliberarea certificatelor de urbanism;
- asigura si ia masuri pentru amplasarea corespunzatoare a constructiilor;
- urmareste modul de executare al constructiilor, încadrarea în prevederile autorizatiilor de construire emise;
- urmareste respectarea calitatii în constructii si face propuneri, în conditiile legii, pentru desfiintarea constructiilor nelegale;
- propune actionarea în justitie în vederea desfiintarii lucrarilor sau de aducere la starea initiala a terenurilor si constructiilor pentru care nu s-au emis autorizatii de construire sau nu au fost respectate prevederile legale;
- urmareste ducerea la îndeplinire a hotarârilor judecatoresti si a dispozitiilor Primarului, precum si a hotarârilor de consiliul privind desfiintarea constructiilor neautorizate;
- constata contraventii la normele privind amplasarea si autorizarea constructiilor si a altor lucrari potrivit dispozitiilor în vigoare;
- face propuneri pentru amplasarea provizorie a unor constructii usoare;
- controleaza respectarea prevederilor autorizatiilor de construire/desfiintare, eliberate si sanctioneaza contraventional abaterile de la prevederile legislatiei in vigoare, privind disciplina în constructii, tine evidenta amenzilor aplicate;
- realizeaza controlul constructiilor privind respectarea disciplinei in constructii a autorizatiilor, luând masuri operative de sanctionare a contraventiilor si de demolare a constructiilor care se executa fara prevederile legale;
- asigura urmarirea realizarii programelor pentru punerea in siguranta a cladirilor afectate de seisme;
- asigura urmarirea realizarii programelor pentru siguranta cladirilor cu risc mare de functionare;
- asigura verificarea scrisorilor si reclamatiilor cu privire la respectarea disciplinei în activitatea de urbanism, calitatea lucrarilor de constructii, protectia teritoriului si propune masuri de solutionare a problemelor verificate;
- asigura relatiile publice cu cetatenii, institutiile publice si societatile comerciale privind problemele de specialitate;
- centralizeaza si înregistreaza documentatiile pentru obtinerea avizelor;
- verifica existenta tuturor elementelor necesare la documentatie în vederea obtinerii acordului unic;
- tine legatura cu emitentii de avize în vederea asigurarii emiterii acestora în conditii legale si cu asigurarea tuturor masurilor de îndeplinire a conditiilor impuse de normativele specifice în vigoare;
- centralizeaza avizele emise, le analizeaza si emite acordul unic, conform legii;
- asigura anexarea acordului unic la documentatiile pentru eliberarea autorizatiilor;
- îndeplineste si alte atributii stabilite prin acte normative sau încredintate de autoritatea deliberativa si executiva.

   BIROUL URBANISM VA INFORMEAZA

           In procesul de autorizare a lucrarilor de constructii, este necesara obtinerea Certificatului de urbanism.
           Certificatul de urbanism este un act de informare, care nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.
            Termenul de valabilitate al Certificatului de urbanism este cuprins intre 6 si 24 de luni, care poate fi prelungit cu maximum 12 luni.
            In vederea autorizarii lucrarilor de constructie, una dintre etape este obtinerea Certificatului de urbanism, act de informare emis de administratia publica locala.
            Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Certificatul urbanism este actul de informare emis de administratia publica locala (presedintii consiliilor judetene, primarul general al municipiului Bucuresti, primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraselor sau comunelor) prin care:
         - face cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii;
        - stabileste cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.

              Documentele necesare emiterii Certificatului de urbanism
          Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul, orice persoana fizica sau juridica, trebuie sa depuna o documentatie cuprinzand:
a) cerere-tip (formularul-model F.1 - "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism") completata in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, precum si cu precizarea scopului solicitarii actului;
b) planuri topografice sau cadastrale la scarile 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000, dupa caz, - vizate de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara al judetului sau al municipiului Bucuresti, dupa caz -, cu indicarea imobilului - teren si/sau constructii; (2 exemplare) (planurile se obtin contra-cost de la unitatea teritoriala specializata care le gestioneaza)
c) documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (in copie).
         Cu toate ca  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii specifica faptul ca nu este  necesara prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care sa ateste dreptul de proprietate, in practica, autoritatea emitenta a Certificatului de urbanism poate cere completarea documentatiei cu acest act. 
        Certificatul de urbanism se intocmeste in conformitate cu prevederile documentatiilor de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D. si R.G.U.), iar pentru investitiile care depasesc limita unei unitati administrativ-teritoriale se poate intocmi si pe baza planurilor de amenajare a teritoriului (P.A.T.N., P.A.T.Z., P.A.T.J.), aprobate potrivit legii.
        Certificatul de urbanism se emite in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.
        In situatia in care scopul emiterii certificatului de urbanism este obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare, acesta va fi insotit de formularele fiselor tehnice strict necesare in vederea emiterii acordului unic.
        In documentele anexa la certificatul de urbanism emitentul are obligatia de a incunostinta solicitantul cu privire la taxele legale necesare avizarii documentatiei in vederea autorizarii.
       In acest scop, societatile furnizoare de utilitati au obligatia ca, pe baza de protocol incheiat cu autoritatea administratiei publice locale, sa comunice cuantumul taxelor pentru avize (pe tipuri de lucrari si capacitati - conform reglementarilor proprii), modalitatea de plata si conturile in care acestea trebuie achitate.

                    Valabilitatea Certificatului de urbanism
      Certificatului de urbanism este valabil pentru un interval de timp cuprins intre 6 si 24 luni de la data emiterii, in functie de:
a) scopul pentru care a fost solicitat;
b) complexitatea investitiei si caracteristicile urbanistice ale zonei in care se afla imobilul;
c) mentinerea valabilitatii prevederilor documentatiilor urbanistice si a planurilor de amenajare a teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat.
     Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de catre emitent, la cererea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, pentru o perioada de timp de maximum 12 luni, dupa care, in mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism.
     Pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se completeaza si se depune la emitent o cerere-tip insotita de certificatul de urbanism emis, in original.
     O data cu depunerea cererii de prelungire a valabilitatii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitarii taxei de prelungire a acesteia.

Weather by Freemeteo.com
Primăria si Consiliul Local Târgu Cărbunesti
www.primariacarbunesti.ro © 2011. All Rights Reserved.
Ultima actualizare 04.04.2024