Create your own web pages in minutes...
Serviciul Administrea Domeniului Public si Privat, achizitii publice

Sef Serviciu: Corici Sorin Iulian

Componenta biroului:

Consilier Superior Ciontescu Constanta
Consilier superior Golumbu Mircea
Consilier superior Danaiata Daniela
Consilier superior Calina Ionut Adrian
Consilier Superior Zorila Cristian

   Prezentare generala:
In cadul acestui birou de desfasoara urmatoarele activitati:
-realizarea programelor de investitii de pe raza orasului Tg.Carbunesti;
-inchieie contracte de concesiune si inchiriere spatii si terenuri conform legii;
-desfasoara procedurile de licitatii pentru realizarea lucrarilor de investitii, reparatii, prestarile de servicii de pe raza orasului Tg.Carbunesti
-administreaza domeniul public si privat al orasului Tg.Carbunesti;

Atributii:
-  asigura activitatea de informare si de publicare privind pregatirea si organizarea licitatiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum si alte informatii;
-  întocmeste documentatii, asigura secretariatul si evidenta pentru licitatii de achizitii publice, închirieri si concesionari;
-  organizeaza licitatiile pentru concesionare si închiriere;
-  solicita , analizeaza si tine evidenta ofertelor de pret;
-  întocmeste documentatia pentru cazurile de încredintare directa;
-  controleaza si coordoneaza licitatiile angajate pentru lucrari de reparatii, întretinere ;
-  raspunde de pastrarea  dosarelor si predarea acestora;
-  propune componenta comisiilor de licitatii si a comisiilor de evaluare;
-  propune procedura de atribuire a contractelor de produse, servicii si lucrari;
-  stabileste preturile de pornire a licitatiilor privind închirierile si concesionarile de terenuri si constructii;
-  contribuie la întocmirea documentatiei cu privire la organizarea de licitatii si pune la dispozitia solicitantilor datele referitoare la licitatiile organizate;
-  asigura secretariatul activitatii de licitatii;
-  organizeaza si participa la selectarea ofertelor privind achizitiile de bunuri si de servicii si a lucrarilor de investitii;
-  întocmeste documentele privind clasificarea finala a ofertantilor pe baza ofertelor financiare si a calitatilor tehnice stabilite în documentele licitatiei, sau prin apreciere directa, conform actelor normative în vigoare;
-  negociaza preturile pentru achizitiile de bunuri si de servicii de la furnizorii unici;
-  întocmeste si supune aprobarii documentele de negociere;
-  testeaza preturile practicate pentru achizitionarea de bunuri sau de servicii cu valori mici, pentru care ofertantii refuza sa prezinte în scris oferte de pret, purtând semnatura si stampila acestora, le consemneaza si le supune aprobarii conducerii Primariei municipiului Târgu-Jiu;
-  tine legatura cu furnizorii din tara pentru procurarea de oferte si testarea preturilor pentru achizitiile de bunuri si de servicii;
-  difuzeaza documentele de negociere aprobate precum si valorile de contractare pentru produsele licitate si adjudecate;
-  întocmeste notele de comanda pentru bunurile si serviciile adjudecate;
-  participa la încheierea contractelor pe baza proceselor verbale si a hotarârilor de licitatii;
-  colaboreaza cu serviciile interesate si face propuneri de licitatii, conform legislatiei în vigoare, pe care le propune aprobarii Consiliului local;
-  colaboreaza cu alte servicii în rezolvarea problemelor legate de licitatii ;
-  pune la dispozitia comisiilor de specialitate cererile repartizate biroului si urmareste îndeplinirea atributiilor rezultate în urma sedintelor de comisii;
-  urmareste si asigura rezolvarea cererilor, a scrisorilor cetatenilor si ale agentilor economici;
-  respecta prevederile legale privind pastrarea confidentialitatii documentelor de licitatii si a securitatii acestora;
-  tine evidenta ofertelor si a contractelor încheiate;
-  elaboreaza planul anual al achizitiilor publice pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente;
-  intocmeste documente constatatoare care contin informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale de catre furnizor si la eventuale prejudicii, in conformitate cu legislatia;
-  înstiinteaza ofertantii privind rezultatele licitatiilor si a selectarilor de oferte;
-  îndeplineste si alte atributii stabilite prin acte normative sau încredintate de autoritatea deliberativa si executiva.
Weather by Freemeteo.com
Primăria si Consiliul Local Târgu Cărbunesti
www.primariacarbunesti.ro © 2011. All Rights Reserved.
Ultima actualizare 04.04.2024