Create your own web pages in minutes...
www.primariacarbunesti.ro © 2011. All Rights Reserved.
Ce sunt informatiile de interes public
conform Legii nr.544/12.10.2001 si 52/2003

Prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare a informatiei.
Asigurarea de catre autoritatile si institutiile publice a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate în acest scop.
Sunt exceptate de la accesul liber al cetatenilor urmatoarele informatii:
a)informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
b)informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale României, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
c)informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
c)informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala ori industriala, precum si principiului concurentei loiale, potrivit legii;
d)informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e)informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfasurare;
f)informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate în proces;
g)informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.
Orice persoana are dreptul de a solicita si de a obtine de la autoritatile si institutiile publice, informatii de interes public adresate in scris sau verbal.
Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, daca sunt întrunite conditiile tehnice necesare, si în format electronic, la adresa de mai jos:
- tgcarbunesti@gj.e-adm.ro

Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate în scris sau verbal.
Solicitarea în scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:
a)autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;
b)informatia solicitata, astfel încât sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;
c)numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.
Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda în scris la solicitarea informatiilor de interes public în termen de 10 zile sau, dupa caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitarii, în functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. În cazul în care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu conditia înstiintarii acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica în termen de 5 zile de la primirea petitiilor.

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2021
Raport de evaluare a implementarii Legi nr. 52/2003 in anul 2021

Persoane responsabile cu implementarea Legii nr. 544/2001 si Legii nr.52/2003:
- Consilier Principal: Chirita Elena Liana
Telefon contact:0253378603

LISTA
CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC LA NIVELUL ORASULUI
TG-CARBUNESTI


1.Hotararile cu caracter normativ emise de Consiliul Local,
2. Dispozitiile cu caracter normativ emise de Primarul orasului Tg- Carbunesti,
3.Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local,
4.Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Local,
5.Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat in baza prevederilor legii anuale de aprobare a bugetului de stat,
6. Contul anual de executie bugetara ,
7. Documente privind organizarea si derularea actiunilor prilejuite de evenimente deosebite din viata si istoria poporului roman , de aniversarea unor personalitati sau cu ocazia vizitelor efectuate in judet de delegatii din tara si strainatate,
8. Documente privind manifestarile cultural artistice organizate in colaborare cu unitatile finantate de Consiliul Local,
9. Inventarul bunurilor aflate in domeniul public si privat al orasului Tg-Carbunesti,
10. Informari privind stadiul realizarii investitiilor proprii,
11.Centralizarea si evaluarea pagubelor produse de calamitati,
12.Documentatiile pentru organizarea producedurilor de achizitii publice,
13.Rezultatul procedurilor pentru achizitii de bunuri , servicii si lucrari,
14.Contracte de vanzare - cumparare,
15.Contractele incheiate pentru achizitii de bunuri , servicii sau lucrari urmare a procedurilor de achizitii publice,
16.Harti cuprinzand planuri urbanistice,
17.Autorizatii de construire /desfintare si certificate de urbanism emise,
18.Studii de mediu,
19.Ghiseul de informare electronica al Consiliului Local,
20.Licenta de traseu pentru transportul public judetean de persoane prin curse regulate speciale, precum si documentele care stau la baza eliberarii acestora ,
21.Hotararile judecatoresti irevocabile in care este parte Consiliul Local,
22. Recomandari , circulare, note , transmise in teritoriu,
23.Situatii statistice care se transmit autoritatilor centrale sau Directiei Generale Judetene de Statistica, Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie Gorj sau a Directiei Generale a Finantelor Publice  ,
24. Rapoarte anuale de activitate ale primarului , viceprimarului si consilierilor locali,
25.Raport anual privind transparenta decizionala,
26.Procese verbale ale sedintelor Consiliului Local,
27.Executia bugetara lunara, trimestriala sau anuala,
28.Procese verbale de constatare a contraventiilor,
29.Programe de lucrari pe surse de finantare,
30.Documente si informatii utilizate la elaborarea PUG dupa aprobarea acestuia,
31.Procese verbale de verificare si control,
32.Situatii financiare trimestriale si anuale,
33.Procese verbale ale Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate,
34.Norme proprii privind exercitarea auditului intern,
35. Planul de audit public intern,
36.Carta auditului intern si codul de etica al auditorului  public intern,
37.Documente elaborate de comisiile de concurs si respectiv de comisiile de solutionare a contestatiilor pentru concursurile organizate de Consiliul Local,
38.Declaratii de avere, de interese pentru functionarii publici si pentru consilierii locali.
Weather by Freemeteo.com
Primăria si Consiliul Local Târgu Cărbunesti
Ultima actualizare 22.04.2024