Create your own web pages in minutes...
   ADMINISTRATIV, P.R.MASS MEDIA
Componenta compartimentului:
-Consilier Principal Chirita Elena Liana
- Consilier Asistent Zanfira Maria-Anunziata


Relatii publice – aplicarea prevederilor Legii 544
LEGEA 544/2001  privind liberul acces la informatiile de interes public
Lista cuprinzind documentele de interes public:
Conform art. 5 din Legea 544/2001, fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
h) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate;
i) ordine ale Prefectului cu caracter normativ
   Lista cuprinzând documentele de interes public,produse si/sau gestionate, altele decât cele puse la dispozitie, din oficiu,
potrivit Legii nr. 544/2001
    * Hotarârile cu caracter normativ ale Consiliului local al orasului Tg.Carbunesti
    * Dispozitiile cu caracter normativ emise de Primarul orasului Tg.Carbunesti
    * Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei  Primariei orasului Tg.Carbunesti si Consiliului local al  orasului Tg.Carbunesti cât si componenta nominala a Consiliului local .
    * Informari întocmite de Primarul orasului Tg.Carbunesti privind starea economica si sociala aorasului, precum si informari asupra modului de aducere la îndeplinire a hotarârilor consiliului local
    * Rapoartele anuale de activitate întocmite de catre consilierii  orasenesti precum si de catre viceprimar
    * Bugetul local, bilantul contabil, contul de executie al bugetului local
    * Ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate in extravilanul orasului Tg.Carbunesti, precum si terenurile cu destinatie forestiera aflate pe raza orasului.
    * Lista actelor normative potrivit carora primarul poate constata contraventii si aplica sanctiuni
    * Lista împuternicitilor primarului care pot constata contraventii si aplica sanctiuni in domeniile de activitate
    * Lista proceselor verbale de constatare a contraventiilor
    * Documente privind repartizarea spatiilor cu destinatie de locuinta, precum si cu privire la  închirierea ori concesionarea spatiilor cu alta destinatie decât cea de locuit
    * Propuneri de la cetateni, modalitati de contestare, in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate
    * Planuri urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planuri urbanistice de detaliu, planuri urbanistice zonale, planuri de situatie si amplasamente cu mobilier stradal si constructii provizorii
    * Lista certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire eliberate, certificate de notare in Cartea funciara, certificate de nomenclatura stradala, avize de schimbare de destinatie
    * Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea
    * Evidenta dosarelor de: tutela, curatela, asistenta bolnavilor psihici si periculosi, asistenta sociala a persoanei vârstnice in vederea încheierii unui act juridic de înstrainare, in scopul întretinerii si îngrijirii sale
    * Dosare ale compartimentului juridic
    * Activitatile si locurile in care se poate presta munca in folos obstesc, precum si prezenta lunara la munca a beneficiarilor de ajutor social
    * Listele cu ofertele câstigatoare pentru achizitiile publice, servicii si lucrari in conformitate cu Legea nr. 212/2002; documentatiile tehnice de executie pentru lucrarile de investitii
    * Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante
    * Informatii privind nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotarârilor consiliului local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiaza de facilitati fiscale, precum si informatiile care privesc aplicarea oricaror alte dispozitii ale O.G. nr. 36/2002, privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
    * Relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritati publice din tara si strainatate, înfratirea cu alte comunitati din strainatate, programe ale unor vizite bilaterale, informatii despre oportunitati de finantare, despre cum se obtine finantare de la Uniunea Europeana si de la alti finantatori, proceduri specifice de angajare si de derulare a programelor de asistenta pentru pre-aderare; informatii referitoare la Uniunea Europeana, despre impactul aderarii pentru noile state membre ale Uniunii Europene
    * Lista apartamentelor proprietate de stat
    * Lista cererilor de locuinte
    * Listele cu ordinea de prioritate privind repartizarea locuintelor
    * Anchetele sociale efectuate in vederea repartizarii locuintelor
    * Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor
    * Cuantumul chiriilor pentru locuintele închiriate si modul de calcul al acestora
    * Date si documente privind iluminatul public
    * Documente privind achizitionarea de lucrari publice, servicii sau produse
    * Date si documente privind semnalizarea rutiera
    * Lista certificatelor de producator eliberate
    * Informatii privind activitatea cultural-sportiva desfasurata pe teritoriul orasului
    * Relatii cu O.N.G.-uri
    * Informatii despre programele cu finantare externa, relatii cu IMM-urile
    Lista documentelor care se excepteaza de la liberul acces al cetatenilor
    * informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii
    * informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale României, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii
    * informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii
    * informatii cu privire la datele personale, potrivit legii
    * informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinnare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare
    * informatiile privind proceduri judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces
    * informatiile a caror publicitate prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor
    * dosarele de audit puiblic intern
   
Primaria Târgu Carbunesti
www.primariacarbunesti.ro © 2011. All Rights Reserved.